Polityka prywatności

Jesteś tutaj:

Polityka prywatności. Polityka wykorzystywania cookies na platformie internetowej www.lecenawakacje.pl

Zasady ogólne.

Dokument ten wyznacza zasady polityki prywatności na platformie www.lecenawakacje.pl zwanym dalej jako ,,platforma’’. Administratorem oraz właścicielem platformy jest firma Studio Gabriela Daniel prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Zagorzyce 436A, 39-120 Sędziszów Małopolski NIP 8181728091 REGON 388021033 wpisana jest do CEIDG.

Dane osobowe zbierane przez Administracje platformy są przetwarzane zgodnie z przepisami RPEiR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s. 1), zwanego dalej- RODO.

Właściciel platformy zabezpiecza oraz chroni dane osobowy, prowadzi politykę prywatności. Właściciel platformy stosuje specjalne środki zapewniając ochronę przetwarzanych danych, zabezpiecza je przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Właściciel platformy zezwala jedynie osobom pełnoletnim na korzystanie z usług. Kupujący podczas składania zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i oświadcza że jest pełnoletni.

Administracja danych osobowych

Posiadaczem i administratorem danych osobowych na platformie www.lecenawakacje.pl jest firma Studio Gabriela Daniel prowadząca działalność gospodarczą pod adresem Zagorzyce 436a, 39-120 Sędziszów Małopolski wpisana do CEIDG pod nipem 8181728091 dane kontaktowe: lecenawakacje@gmail.com tel: +48 515960566 poczta tradycyjna : Zagorzyce 436a, 39-120 Sędziszów Małopolski

Przetwarzanie danych osobowych – Podstawy prawne

Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w celu możliwości zawarcia umowy, założenia konta na platformie www.lecenawakacje.pl, na podstawie tych danych realizowane są zamówienia produktów oraz usług cyfrowych, dzięki nim możemy dostarczyć produkt/usługę oraz informować o etapie zamówienia.

Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką  kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej. Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem platformy. Dane osobowe będę administrowane przez okres trwania i realizacji zamówienia, mogą zostać usunięte jeśli Klient zwróci się do Administratora z prośbą o usunięcie, jeśli konto użytkownika będzie nieaktywne ponad 4 lata, jeśli dane są nieaktualne lub fałszywe. Pliki cookies będą przetrzymywane do czasu usunięcia ich w urządzeniu posiadacza. Przetwarzamy niezbędne dane osobowe w celu realizacji usług oraz w celach księgowych i tylko takich tj. :

W celu złożenia zamówienia, celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy, wystawienia faktury VAT lub innego paragonu, monitorowania ruchu na naszych stronach internetowych, zbieranie anonimowych statystyk, dla ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron, kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść i jaka treść najczęściej jest wybierana.

Kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę, bądź z poziomu jakiej usługi następuje najczęściej kontakt, badanie zapisów na newslettery i opcje kontaktu :

Wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce, wykorzystanie narzędzia do komunikacji zarówno mailowej jak i w następstwie czego telefonicznej, integracja z portalem społecznościom, ewentualne płatności internetowe.

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:

Imię i Nazwisko.

Adres zamieszkania.

Adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania).

Numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Adres poczty elektronicznej (e-mail).

Numer telefonu (komórkowy, stacjonarny).

Datę urodzenia.

Informacje o używanej przeglądarce internetowej.

Inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.

Cel gromadzenia i przetwarzania lub wykorzystania przez nas danych:

Marketing bezpośredni, cele archiwalne kampanii reklamowych, realizacja obowiązków nałożonych przepisami prawa poprzez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach. Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, przepisów podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom, statystycznych i archiwizacyjnych.

Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

Działania około sprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji.

Działalność operacyjna – do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

Dochodzenia Wszelkich roszczeń związanych ze zrealizowaną umową.

Mając na uwadze okoliczności, że w wielu krajach, do których są przesyłane niniejsze dane osobowe nie obowiązuje taki sam poziom ochrony prawnej danych osobowych, jaki obowiązuje w kraju użytkownika. Do danych osobowych użytkownika przechowywanych w innym kraju dostęp zgodnie z prawem tam obowiązującym, dostęp mogą uzyskać na przykład: sądy, organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i bezpieczeństwo narodowe, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym kraju. Z zastrzeżeniem zgodnych z prawem próśb o ujawnienie danych, zobowiązujemy się wymagać od podmiotów przetwarzających dane osobowe poza krajem użytkownika podjęcia działań w celu ochrony danych w adekwatny sposób do regulacji ich prawa krajowego.

Mamy prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących danych osobowych organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia, Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby je usunięto ze swoich baz danych bądź zaprzestano je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie.

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

Usprawiedliwionym interesie jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. Analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń).

Zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing), wykonania zawartej umowy, obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami opiera się na:

Usprawiedliwionym interesie administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych).

Zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing).

Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania, może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez bądź ich poważnym ograniczeniem.

Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały szyfrowaniu ssl;

Wykorzystujemy do tego typowe dane: Adres e-mail i IP lub cookies.

Profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji.

Profilujemy w celach marketingowych, tj. Dopasowania oferty marketingowej do ww. Preferencji.

Zobowiązujemy się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Informacja o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.